Modeliai:

GWHD(14)NK3BO(1 to 2)

GWHD(18)NK3DO(1 to 2)

GWHD(24)NK3DO(1 to 2)

GWHD(24)NK3EO(2 to 3)

GWHD(28)NK3BO(2 to 4)

GWHD(36)NK3AO(1 to 4)

GWHD(42)NK3AO(1 to 5)